හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

Saturday, 24 July 2010

රන් කුඩුවරනින් දඹ රන් කුඩුවේ සිරවී
සිටිනා ගිරවිය මම වෙමි
පෙනුනත් සතුට මුහුණෙන් මැවී
ජීවිතය දුකසේ ගෙවන්නෙමි

දුකින් ඉන්නෙමි තැවි තැවි
සතුට මට මිරිගුව වැනි
හිරුගේ දහරින් මැල වේවි
පරවු කැකුල ද මා වැනි

ජීවිතයේ අර්ථය සොයමි
පහදන්න කවුරුත් නොමැති
සිනහවට යන මග සොයමි
කදුල විත් මග අහුරවති

අහස ගුගුරා ඇද හැලෙන්නේ
දැස මගේ හෙලු කදුලු මයි
දසත විහිදි ඒ හමන්නේ
දුකට මම හෙලු සුසුම් මයි

ළගට ආවේ නුඹ එදා
කුඩුවෙන් මා මුදනා නියා
කොහේ ද ඉන්නේ නුඹ මෙදා
ගියේ ද නුඹ මා හැර පියා. . . .

මෙසේ ලියන මම

. . .හසී රන්. . .

No comments:

Post a Comment

කියවලා ඔබගේ අදහස් දක්වන්න හොද නරක අඩුපාඩු කියන්න
ඔබේ ඒ අදහස් මා දිරිගන්වයි මා නිවැරදි කරයි
ඔබලාට බොහොම ස්තුතියි. . .