හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

Tuesday, 23 November 2010

නුඹ එනවා නම්. . .


පිණි විසිරුනු තණ පලසේ
අහසේ තරු සේ දිලිසේ
මගේ අත ගෙන එහි යන්නට
ඔබ එනවා නම්...

පෝදා පැයු සද සේ
මාගේ ජීවන අඹරේ
සසර පුරා පායන්නට
ඔබ එනවා නම්...

සයුරේ නැගෙනා රළ සේ
අහසේ නැගෙනා තරු සේ
නිමක් නොවනා ආදරේ දෙන්නට
ඔබ එනවා නම්...

බෝ මලුවේ මැටි පහනක් සේ
ඝනදුර දුරු කර හිරු සේ
එළිය ගෙන දි දිවියට හෙට
නුඹ එනවා නම්...


නුඹ එනකම් බලන් ඉන්න
මම


. . .හසී රන්. . .