හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

Thursday, 1 July 2010

සතුට

පිපෙන්න ආසයි නටු අග මලක් වී

ඒ මල දරන ගස නුඹ නම්. . .

ගලන්නට ආසයි දොලක් වී

එය පිළිගන්න සාගරය නුඹ නම්. . .

වැටෙන්නට ආසයි මහා වර්ෂාව වී

එය සිඹින මිහිතලය නුඹ නම්. . .

නැගෙන්නට ආසයි සිනහවක් වී

එය අයිති මුව නුඹේ නම්. . .

ඉන්න ආසයි කොරෙක් වී

හවුහරණ සපයන රෝද පුටුව නුඹ නම්. . .

ඉන්නට ආසඉ අන්ධයෙකු වී

මග පෙන්වන සැරයැටිය නුඹ නම්. . .

ඉන්න ආසයි මම මම ම වී

නුඹ මා අසල සිටී නම්. . .

මැරෙන්නට වුවද මම ආසයි

මා වෙනුවෙන් නුඹ ජීවත්වනවා නම්. . .

*********

නුඹ වෙනුවෙන්ම ජිවත්වන මම
. . .හසී රන්. . .

No comments:

Post a Comment

කියවලා ඔබගේ අදහස් දක්වන්න හොද නරක අඩුපාඩු කියන්න
ඔබේ ඒ අදහස් මා දිරිගන්වයි මා නිවැරදි කරයි
ඔබලාට බොහොම ස්තුතියි. . .