හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

Monday, 21 March 2011

3 comments:

  1. සරල සුන්දර අදහසක්. ලස්සනය් තවත් ලියන්න

    ReplyDelete
  2. Gimhani @ බොහොම ස්තුතියි

    නිපු @ බොහොම ස්තුතියි

    ReplyDelete

කියවලා ඔබගේ අදහස් දක්වන්න හොද නරක අඩුපාඩු කියන්න
ඔබේ ඒ අදහස් මා දිරිගන්වයි මා නිවැරදි කරයි
ඔබලාට බොහොම ස්තුතියි. . .